Årsmöten


Kallelse till årsmöte

Torsdagen den 21 mars 2024 kl. 19.00

Plats: Båsenberga Hotell & Konferens

Kaffe & smörgås serveras från 18.30


Föredragningslista

1 Mötets öppnande

2 Upprop och fastställande av röstlängd för mötet

3 Stadgeenligt utlysande för mötet

4 Fastställande av föredragningslista för mötet

5 Val av ordförande och sekreterare för mötet

6 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare som jämte ordföranden ska justera mötets protokoll

7 Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret (för godkännande)

8 Styrelsens resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret (för godkännande)

9 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning och det senaste

verksamhetsåret (för godkännande)

10 Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om innevarande års budget (enligt beslut på Höstårsmötet)

11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser (för godkännande)

12 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

13 Övriga frågor

14 Mötets avslutning


VÄLKOMNA!                                                            

Styrelsen i Vingåkers GK